งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Untitled Document
Untitled Document

ข่าวบริการ
การเปิด - ปิดประตู มหาวิทยาลัย(ชั่วคราว)
11 ม.ค. 2564


งดให้บริการสนามกีฬาชั่วคราว
07 ม.ค. 2564


ยานพาหนะที่ไม่มีบัตรอนุญาต โปรดแสดงบัตร
07 ม.ค. 2564


การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี
25 ธ.ค. 2563


อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ออนไลน์) สำหรับนักศึกษา รหัส 63
24 ธ.ค. 2563


การทดสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที The Internet and Computing Core (IC3) สำหรับ นศ. ชั้นปีที่ 4
24 ธ.ค. 2563

Untitled Document

ข่าวผลงาน
มรภ.สงขลา เปิดป้ายแหล่งท่องเที่ยวฯ ชุมชนต้นแบบ จ.สตูล
14 ม.ค. 2564


นิเทศศาสตร์ วจก. คว้ารางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 16
29 ธ.ค. 2563


นายเอกมาศ รับรางวัล สยามนครีศรีสโตย
07 ธ.ค. 2563


ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น
04 ธ.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled Document
มาตรการบริหารการศึกษาช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการปฏิบัติตนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
15 ม.ค. 2564
มาตรการการศึกษา ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
22 มิ.ย. 2563
มาตรการการจัดกิจกรรมนักศึกษา ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
22 มิ.ย. 2563
Untitled Document
บทเพลง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th