งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Untitled Document
Untitled Document

ข่าวบริการ
การประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส(Asia Plus Art Contest) ครั้งที่ 10
07 เม.ย. 2564


ขอเชิญบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าทดสอบประเมินสมรรถนะดิจิทัล
29 มี.ค. 2564


ธนาคารกรุงไทย ให้บริการผ่านรถโมบายล์
29 มี.ค. 2564


ขอเชิญบุคลากร ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
29 มี.ค. 2564


ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
29 มี.ค. 2564


คณะวิทย์ฯ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรม
27 มี.ค. 2564

Untitled Document

ข่าวผลงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาเขตสตูล ลงพื้นที่ต่อเนื่องลดปัญหาขยะชุมชน ด้วยนวัตกรรม 3 R
07 เม.ย. 2564


นักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย NSCIC2021
07 เม.ย. 2564


อาจารย์และนศ.ยางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
02 เม.ย. 2564


อาจารย์หลักสูตรชีววิทยา มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
02 เม.ย. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled Document
มาตรการบริหารการศึกษาช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการปฏิบัติตนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
15 ม.ค. 2564
มาตรการการศึกษา ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
22 มิ.ย. 2563
มาตรการการจัดกิจกรรมนักศึกษา ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
22 มิ.ย. 2563
Untitled Document
บทเพลง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th