ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย หญิง
อายุ
ระดับการศึกษา(หรือกำลังศึกษา)
สถานะ
นักศึกษา
เจ้าหน้าที่(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)
อาจารย์(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)
ประชาชนทั่วไป
 
เลือกในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด ( 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด )
   
ความถูกต้อง และชัดเจนของข้อมูล 
5 (ดีมาก)
4 (ดี)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
   
ความรวดเร็วในการนำเสนอข้อมูล
5 (ดีมาก)
4 (ดี)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
   
ความสะดวกในการเปิดดูข้อมูล
5 (ดีมาก)
4 (ดี)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
   
ข้อมูลที่นำเสนอตรงกับความต้องการ
5 (ดีมาก)
4 (ดี)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขที่ 160 ถนนกาญจนวณิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel: 074-336933 , 074-336901-4