Untitled Document

หน่วยงาน :

คณะ
 

สำนักงาน
 

สถาบัน
 

ศูนย์

กอง

งาน

อื่นๆ

สมาคม/มูลนิธิ

     งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
     โทรศัพท์ 074-260200-4
     URL - http://pr.skru.ac.th