Untitled Document

บุคลากรสายสนับสนุน

สำนักงาน
 
ชื่อ : นายชวฤทธิ์ ทองเพ็ชร์จันทร์ (เชาว์)
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
สถานะ : ลูกจ้างประจำ
การศึกษา : -
-
E-Mail : chavarit1@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-896-1740

ชื่อ : นางสาวลัดดา เอ้งเถี้ยว (แอล)
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
สถานะ : พนักงานราชการ
การศึกษา : -
-
E-Mail : ellelad1@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-869-8756

ชื่อ : นายสุพัฒน์ สุวรรณโณ (พัฒน์)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
การศึกษา : -
-
E-Mail : ssuwanno@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-585-9395

ชื่อ : นายธวัชชัย รุ่งสว่าง (โจ้)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สถานะ : พนักงานประจำตามสัญญา
การศึกษา :
E-Mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-540-5336

ชื่อ : นายป.ทัน มนตรี (จอม)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
การศึกษา : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
-
E-Mail : pr.jomza@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 084-267-7773

ชื่อ : นางสาวปริญภรณ์ ชุมมณี (แป๋ว)
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
สถานะ : พนักงานประจำตามสัญญา
การศึกษา : -
-
E-Mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 081-798-5574

ชื่อ : นางสาวอภิญญา สุธาประดิษฐ์ (แตง)
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
สถานะ : พนักงานประจำตามสัญญา
การศึกษา :
E-Mail : a.sutapradit@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-738-7983

     งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
     โทรศัพท์ 074-260200-4
     URL - http://pr.skru.ac.th