Untitled Document

ประวัติหน่วยงาน :

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งอยู่ชั้น2 อาคารเรียน2 ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของแผนกธุรการ วิทยาลัยครูสงขลา ทำหน้าที่รับบริการติดต่อ-สอบถาม ทางโทรศัพท์ และผู้ที่มาติดต่อราชการของวิทยาลัยครูสงขลา

            พ.ศ. 2525 ได้มีการย้ายหน้าที่การบริการติดต่อ-สอบถาม จากห้องธุรการ ไปอยู่ชั้น 1 เป็นแผนกประชาสัมพันธ์ และได้รวมเอาระบบเสียงตามสายของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นแหล่งให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของวิทยาลัยครูสงขลา และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรื่อยมา

            พ.ศ. 2535 เปลี่ยนชื่อเป็น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏสงขลา

            พ.ศ. 2545 มีการสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารเรียนรวม (อาคาร 48) แล้วเสร็จ และได้ทำการย้ายสำนักงาน ณ อาคาร 2 ทั้งหมดไปประจำ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ย้ายจากอาคารเรียน 2 ไปอยู่ที่บริเวณชั้น 1 

            พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Public Relations) มาจนถึงปัจจุบัน
   
     งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
     โทรศัพท์ 074-260200-4
     URL - http://pr.skru.ac.th