Untitled Document

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ :

ปรัชญา

สื่อกลางข่าวสาร  บริการด้วยใจ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  เปิดใจสู่มวลชน

วิสัยทัศน์

งานประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เป็นหน่วยงานหลัก ในการเผยแพร่ข่าวสาร ที่เป็นกิจกรรมในเชิงบวกทุกรูปแบบ อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 
     งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
     โทรศัพท์ 074-260200-4
     URL - http://pr.skru.ac.th