Untitled Document
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประเภทข้าราชการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหา คนดีศรีราชภัฏ ประจำปี 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
กำหนดการพิธีลอยประทีปถวายอาลัยพ่อหลวงของปวงประชา งานลอยกระทง 2559
การปรับปรุงแนวทางเรื่อง การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักคนงานและเจ้าหน้าที่ของทางราชการ