งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การสรรหาอธิการบดี

เมนูที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
สารประชาสัมพันธ์
หน้า [ 1 ]

รายนามผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200-4 https://pr.skru.ac.th