งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
มาตรการบริหารการศึกษาช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการบริหารการศึกษาช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดย กรมควบคุมโรค

สร้างสรรค์โดย สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์โควิด-19
ข่าวสถานการณ์ COVID-19
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th