งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย

งานอาคารสถานที่และบริการ ขอแจ้งแนวทางการจัดการขยะในบริเวณที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


งานอาคารสถานที่และบริการ ขอแจ้งแนวทางการจัดการขยะในบริเวณที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-04-20_065.pdf

link :

ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th