งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย

ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัย / การจัดการศึกษาสหกิจศึกษา / การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา / การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) และ คุณสมบัติ วิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2)


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-05-28_081.pdf

link :

ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th