งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ดาวน์โหลดไฟล์ :

link : http://regis.skru.ac.th/RegisWeb/webpage/addnews/data/2020-06-11_202.PDF

ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th