งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย

ขอความอนุเคราะห์เขียนแสดงความรู้สึกลงในหนังสือเกษียญอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563


ขอความอนุเคราะห์เขียนแสดงความรู้สึกลงในหนังสือเกษียญอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-06-30_103.pdf

link :

ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th