งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการ สอนชดเชย เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค เลื่อนกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการ สอนชดเชย เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค เลื่อนกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-07-29_120.PDF

link :

ประกาศวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th