งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หยุดการเรียนการสอน สอนชดเชยและเลื่อนการสอบกลางภาค ปลายภาคสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หยุดการเรียนการสอน สอนชดเชยและเลื่อนการสอบกลางภาค ปลายภาคสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ดาวน์โหลดไฟล์ :

link : http://www.skru.ac.th/news_skru/file/2020090101/upfile/1809125512.pdf

ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th