งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญาตรี ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ภาคปกติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563


ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญาตรี ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ภาคปกติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-10-07_166.pdf

link :

ประกาศวันที่ 07 ตุลาคม 2563
โดย :
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th