งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการให้เช่าพื้นที่ในการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณชั้น 1 อาคาร 11 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สงขลาพาเลซ


  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการให้เช่าพื้นที่ในการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณชั้น 1 อาคาร 11 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สงขลาพาเลซ ดังนี้

  • บริเวณชั้น 1 ฝั่งซ้าย (ห้องอาหาร) นางอบุลเพชรฤทธิ์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
  • บริเวณ ชั้น 1 ฝั่งขวา ห้องที่ 1 นางสาวพิมพ์ลดา ดิลกอริยสิทธิ์ ให้บริการประเภทร้านเสริมสวย
  • บริเวณ ชั้น 1 ฝั่งขวา ห้องที่ 2 นางกุณฑลี ทองดี จำหน่ายสินค้าประเภท อุปโภคและบริโภค


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-10-27_173.pdf

link :

ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th