งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบครอบครัว สายวิชาการ

  • ดร.มะลิ ประดิษฐแสง ห้องพักเลขที่ 408

แบบครอบครัว สายสนับสนุน

  • นางสาวสุกัญญา พิจิตรบรรจง ห้องพักเลขที่ 306

แบบโสดพักคู่ สายสนับสนุน (มีผู้พักเดิมอยู่แล้ว 1 คน)

  • นางสาวจุฑามาศ แก้วศรี พักร่วม ห้องพักเลขที่ 307
  • สำรองอันดับที่ 1 นางสาวอังสิลิน อ้นท้อง
  • สำรองอันดับที่ 2 นางสาวติณมินทร์ แก้วประสิทธิ์

ให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรห้องพักส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-11-03_175.pdf

link :

ประกาศวันที่ 03 พฤศจิกายน 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th