งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ด้วยห้องพักอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีห้องพักว่างจำนวน 4 ห้อง ดังนี้

  1. ห้องพักสายวิชาการ ครอบครัว จำนวน 2 ห้อง เลขที่ 208 และ 301
  2. ห้องพักสายวิชาการ ชายโสด จำนวน 2 ห้อง เลขที่ 403 และ 405 (มีผู้พักเดิมแล้วห้องละ 1 คน)

ผู้สนใจสามารถยื่นความประสงค์ได้ที่งานบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-11-03_176.pdf

link :

ประกาศวันที่ 03 พฤศจิกายน 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th