งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการบริเวณชั้น 1 อาคาร 11 สงขลาพาเลซ


  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการบริเวณชั้น 1 อาคาร 11 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ สงขลาพาเลซ นั้น ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่(นิติการ) ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 48 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  รายละเอียดและเอกสารที่ใช้ในการทำสัญญาเช่าพื้นที่ ดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-11-05_177.pdf

link :

ประกาศวันที่ 05 พฤศจิกายน 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th