งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

บัญชีนวัตกรรมไทย (Innovation News) ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563


  สำนักงบประมาณได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย (Innovation News) ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563 จำนวน 18 ผลงาน สามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์สำนักงบประมาณ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น สามารถนำบัญชีนวัตกรรมไทย ไปใช้ประกอบพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-11-30_187.pdf

link : http://www.bb.go.th/

ประกาศวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th