งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด


  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ได้ประกาศ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564-2565 เพื่อทดแทนผู้แทนสมาชิกที่หมดวาระ โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีจำนวนผู้แทนสมาชิก จำนวน 18 คน

  ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดในระหว่างวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ หน่วยธุรการและสารบรรณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-12-01_191.pdf

link :

ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th