งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย

การขออนุญาตนำสิ่งของออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


  ตามที่งานบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท ซึ่งต้องตรวจสอบรถทุกประเภทที่เข้า-ออกมหาวิทยาลัยตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ปรากฏว่ามีการขนสิ่งของต่างๆ ออกนอกมหาวิทยาลัยเป็นประจำ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ

  จึงขอความร่วมมือการขออนุญาตนำสิ่งของออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง พร้อมได้แนบฟอร์มเอกสารขออนุญาตนำสิ่งของออกนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-12-04_195.pdf

link :

ประกาศวันที่ 04 ธันวาคม 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th