งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การจัดสรรบ้านพักของทางราชการทดแทน


  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มีการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง จึงมีความจำเป็นจะต้องรื้อถอนบ้านพักราชการจำนวน 2 หลัง

  มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรบ้านพักของทางราชการทดแทน จำนวน 3 หลัง ดังนี้

  1. บ้านพักเลขที่ 160/63 นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์
  2. บ้านพักเลขที่ 160/92 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน เสมือนคิด
  3. บ้านพักเลขที่ 160/103 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยุทธ บุญเซ่ง


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-12-18_210.pdf

link :

ประกาศวันที่ 18 ธันวาคม 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th