งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด


  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ได้ออกประกาศการเลือกตั้งทดแทนผู้แทนสมาชิกที่หมดวาระ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บัดนี้มหาวิทยาลัยขอประกาศ ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ดังนี้รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฏ


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-12-22_213.pdf

link :

ประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th