งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 4)


  ตามที่จังหวัดสงขลาได้แจ้งประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 4) ให้ท่านทราบและปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาฯ  สามารถดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้ทางเว็บไซต์ที่ปรากฏข้างล่าง


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-12-28_216.pdf

link : https://mots.go.th/news-view.php?nid=12746

ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th