งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


  ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และยังมีการระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้หน่วยงานทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

  1. ให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัย หรือผ้ากากผ้า
  2. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
  3. ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
  4. ให้เช็ดทำความสะอาดส่วนสัมผัสของสถานที่ราชการบ่อยๆ
  5. ให้บุคลากรในสังกัดและผู้ที่มาติดต่อ ลงทะเบียนผ่าน แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ
  6. ห้ามข้าราชการ บุคลากรของรัฐทุกประเภท เดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง จนกว่าจะมีประกาศยกเลิก
  7. กรณีข้าราชการ บุคลากรของรัฐทุกประเภท เดินทางไปจังหวัดพื้นที่ควบคุม(สีส้ม) ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นรายกรณีไป พร้อมรายงานให้จังหวัดทราบ จนกว่าจะมีประกาศยกเลิก


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-12-28_217.pdf

link :

ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th