งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 จำนวน 3 ฉบับNew


  ประกาศนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

  1. การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9 )
  2. การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
  3. การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

รายละเอียดดังเอกสารที่ปรากฏข้างล่าง


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2021-01-12_222.pdf

link :

ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2564
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th