งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University

บุคลากรประจำหน่วยงาน

นางสาวลัดดา เอ้งเถี้ยว (แอล)
รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
VoIP : 2001
นายธวัชชัย รุ่งสว่าง (โจ้)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
VoIP : 6000
นายสุพัฒน์ สุวรรณโณ (พัฒน์)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
VoIP : 6000
นางสาวอภิญญา สุธาประดิษฐ์ (แตง)
นักประชาสัมพันธ์
VoIP : 2000
นางสาวปริญภรณ์ ชุมมณี (แป๋ว)
นักประชาสัมพันธ์
VoIP : 2000
นายธีรภัทร์ มณีเกษร (ตาล)
นักประชาสัมพันธ์
teerapatt013@hotmail.com
VoIP : 4000
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th