งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
Untitled Document

ปรัชญา :

สื่อกลางข่าวสาร บริการด้วยใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส เปิดใจสู่มวลชน

วิสัยทัศน์ :

งานประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เป็นหน่วยงานหลัก ในการเผยแพร่ข่าวสาร ที่เป็นกิจกรรมในเชิงบวกทุกรูปแบบ อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เอกลักษณ์ :

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์ :

เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th