งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญร่วมงานเกษียณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมงานเกษียณมุทิตาทร ประจำปี 2563 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นการแสดงมุทิตาจิตตอบแทนและระลึกถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนาน ในปีนี้มีคณาจารย์ บุคลากร ที่เกษียณอายุราชการจำนวน 7 ท่าน ได้แก่

  1. รศ.ดร.พัชรี จิ๋วพัฒนกุล คณะครุศาสตร์
  2. ผศ.ชิงชัย วัฒนธรรมเมธี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. ผศ.วัฒนา เดชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. ผศ.ศิริลักษณ์ กานตพิชาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  5. นายฉลอง อาคาสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  6. นายชวฤทธิ์ ทองเพ็ชร์จันทร์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  7. นายประภัส จันทร์ขาว พนักงานขับรถ 

Download File : data/19695.jpg

15 ก.ย. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th