งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University

ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมศาสตร์พระราชา "ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล" มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล : ศูนย์การเรียนรู้คู่ท้องถิ่น  ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมศาสตร์พระราชา "ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล" มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล : ศูนย์การเรียนรู้คู่ท้องถิ่น

  คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก เพื่อช่วยยึดหน้าดินป้องกันการพังทลาย รักษาระบบนิเวศน์ผิวดิน ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมศาสตร์พระราชา "ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างในการนำหญ้าแฝกมาใช้อนุรักษ์ดินและน้ำ และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2536 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งธนาคารโลก ได้นำคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแผ่นเกียรติบัตรเป็นภาพรากหญ้าแฝก ชุบสำริด ซึ่งเป็นรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณ (award of recognition) ในฐานะที่ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกในประเทศไทย ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลก

"ก้าวที่ค่อย ๆ เติบโตอย่างมั่นคง ตามรอยพระราชา เพื่อเป็นแหล่งพึ่งพาให้ท้องถิ่น ในอนาคต"

ขอขอบคุณ: สำนักงานพัฒนาที่ดิ
19 ต.ค. 2563 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th