งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University

อาจารย์และนศ.ยางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย  มรภ.สงขลา ขอแสดงความยินดีกับ

  • ดร.วัชรินทร์ สายน้ำใส
  • นางสาวสุนิสา หัวนา
  • นางสาววาสนา หมัดล่าเตะ

  อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
โดยผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

  1. ระดับดีเด่น  จากงานวิจัย "ผลของสัดส่วนการผสมต่อลักษณะการวัลคาไนซ์ สมบัติด้านการดึง และพลังงานสูญหายของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางเอสบีอาร์" โดย วัชรินทร์ สายน้ำใส ชาวดี ปะตาเระ และอดิศักดิ์ เหมือนจันทร์
  2. 2.ระดับดีมาก  จากงานวิจัย "ความสามารถในการแปรรูปและสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติที่ใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันช่วยแปรรูป" โดย สุนิสา หัวนา มัณฑนา สงไข และวัชรินทร์ สายน้ำใส

ภาพ-ข้อมูล โดย ดร.วัชรินทร์ สายน้ำใส อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.อภิญญา สุธาประดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์
02 เม.ย. 2564 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th