งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University

อาจารย์หลักสูตรชีววิทยา มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย  มรภ.สงขลา ขอแสดงความยินดีกับ

  • ดร.นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง
  • อาจารย์สุธินี หีมยิ

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา
คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

โดยผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

  1. ระดับดีเด่น  กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง ความหลากชนิดของมอลลัสก์บริเวณชายฝั่งอำเภอละงู จังหวัดสตูล โดย อาจารย์สุธินี หีมยิ
  2. ระดับดีมาก  กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง นกชายเลนและความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอำเภอละงู จังหวัดสตูล โดย ดร.นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง

ภาพ-ข้อมูล โดย ดร.นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.อภิญญา สุธาประดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์
02 เม.ย. 2564 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th