งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาเขตสตูล ลงพื้นที่ต่อเนื่องลดปัญหาขยะชุมชน ด้วยนวัตกรรม 3 R  ดร.มุมตาส มีระมาน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล นำคณาจารย์ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการและงานวิจัย ลงพื้นที่จังหวัดสตูล จัดบริการวิชาการสนองพระบรมราโชบาย ด้านการจัดการขยะด้วยนวัตกรรม 3R ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านผัง 119-120 หมู่ 7 ตำบลอุไดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ให้ความรู้เรื่องการผลิตดินเพาะปลูกจากขยะอินทรีย์ โดยการนำเอาขยะเหลือใช้ และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นดินอินทรีย์ ใช้ในการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรในชุมชน เพิ่มแร่ธาตุอาหารให้กับพืช ทำให้ดินร่วนซุย เพิ่มความสามารถในการดูดซับน้ำและยังช่วยลดปัญหาดินเสื่อมโทรมได้อีกด้วยโดยกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นและภาคบ่ายเป็นขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการผสมดินอินทรีย์ วิทยากรพิเศษโดย นายใจ สุวรรณกิจ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาไร่นาสวนผสมปี 2561 (จังหวัดพัทลุง) 

  กิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยกิจกรรมการจัดการขยะด้วย นวัตกรรม 3R “ลดของเสียให้เป็นศูนย์ Zero Waste” พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ยกระดับโรงเรียนต้นแบบและหมู่บ้านต้นแบบ ณ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

ภาพและข้อมูล โดย ดร.สุวิมล บัวทอง อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.อภิญญา สุธาประดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์
07 เม.ย. 2564 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th