งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University

นักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย NSCIC2021  นายบรรหาร อิสระ และ นายอัมรี เจ๊ะหลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้การควบคุมดูแลของ ผศ.คุลยา ศรีโยม และ อาจารย์ศรีวรรณ ขำตรี ได้รับรางวัลอันดับ 1 (ระดับดีเด่น) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายด้านวิศวกรรม นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากบทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษา ร้านขายยา ABC” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 The 6th Nation Science and Technology Conference จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  ที่มาของงานวิจัยดังกล่าว เนื่องจากร้านขายยาเป็นหนึ่งในระบบบริการสุขภาพซึ่งผู้รับบริการมีความคาดหวังว่าจะได้รับบริการที่ดี ปัจจุบันผู้ป่วยจำนวนมากต้องเผชิญกับปัญหาคุณภาพของการให้บริการ ร้านยาจึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการตอบสนองความความคาดหวังของผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ โดยเฉพาะการตรวจสอบคลังยา และการเบิกจ่ายยาต้องเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย

  ปัจจุบันร้านขายยา ABC เปิดดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 10 ปี ซึ่งประสบปัญหาการจัดการสินค้าในคลัง เช่น มีการสั่งซื้อซ้ำ มีจำนวนยาในคลังมากหรือมีจำนวนยาน้อยเกินไป ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า ต้องเสียเวลาในการสั่งซื้อ และการส่งจากโรงพยาบาลเอกชนและรัฐ

  เจ้าของร้านจึงต้องการแนวทางการบริหารจัดการด้านสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มโอกาสให้ร้านประสบความสำเร็จมากขึ้น จึงนำมาสู่แนวคิดในการนำกระบวนการจัดการคลังสินค้า รวมถึงทฤษฎี ABC Analysis และ EOQ มาช่วยแก้ปัญหา การควบคุมระบบของสินค้าคงคลังยาภายในร้านในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่ต่ำลง
 


Download File : data/169087293_202706247959636_4422682600032577193_n.jpg

07 เม.ย. 2564 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th