พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563-2564

25 - 28 กันยายน 2566 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


สารแสดงความยินดีกับบัณฑิตจากผู้บริหาร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ผศ.พิเชษฐ์ จันทวี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์จิรภา คงเขียว
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

อาจารย์ ดร.นราวดี บัวชวัญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
ผศ.ดร.นกุล โสตถิพันธุ์

อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน

ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชวรานนท์
อาจารย์ ดร.รัชพงษ์ ชัชวาลย์
ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง
รศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม
อาจารย์ ดร.กัณตภณ มะหาหมัด
อาจารย์ ดร.มุมตาส มีระมาน
อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน
นางสาวอัญชลี หนูรัตน์
อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน
ผศ.ดร.บรรจง ทองสร้าง

ข้อมูลสำหรับบัณฑิต

การแต่งกาย

บัณฑิตชาย


บัณฑิตหญิง


บัณฑิตข้าราชการ


บัณฑิตกิตติมศักดิ์


บัณฑิตหญิงที่ตั้งครรภ์


คู่มือสำหรับบัณฑิตDownload


หมายกำหนดการ

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้

วัน / เดือน / ปี มหาวิทยาลัย
25 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
26 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
27 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กำหนดการฝึกซ้อม

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัน / เดือน / ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
23 กันยายน 2566 รายงานตัว / ปฐมนิเทศ / รับชุดครุย
24 กันยายน 2566 กลุ่มฝึกซ้อมย่อย
 • กลุ่มที่ 1 มหาบัณฑิต และบัณฑิตลำดับที่ 1 – 157
  ห้องประชุม ชั้น 3 คณะครุศาสตร์
 • กลุ่มที่ 2 บัณฑิตลำดับที่ 158 – 307
  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
 • กลุ่มที่ 3 บัณฑิตลำดับที่ 308 – 457
  ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กลุ่มที่ 4 บัณฑิตลำดับที่ 458 – 607
  ลานกิจกรรม ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
 • กลุ่มที่ 5 บัณฑิตลำดับที่ 608 – 738
  ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 • กลุ่มที่ 6 บัณฑิตลำดับที่ 739 – 869
  ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 • กลุ่มที่ 7 บัณฑิตลำดับที่ 870 – 1000
  ห้องประชุม ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • กลุ่มที่ 8 บัณฑิตลำดับที่ 1001 – 1148
  ห้องประชุมนิวัต กลิ่นงาม ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • กลุ่มที่ 9 บัณฑิตลำดับที่ 1149 – 1296
  ห้องโถงกิจกรรม ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • กลุ่มที่ 10 บัณฑิตลำดับที่ 1297 – 1444
  ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียน 4/2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • กลุ่มที่ 11 บัณฑิตลำดับที่ 1445 – 1592
  ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียน 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • กลุ่มที่ 12 บัณฑิตลำดับที่ 1593 – 1736
  ห้องเรียนรวม 66-321 คณะวิทยาการจัดการ
 • กลุ่มที่ 13 บัณฑิตลำดับที่ 1737 – 1880
  ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ
 • กลุ่มที่ 14 บัณฑิตลำดับที่ 1881 – 2025
  ห้องประชุมภูมิพัฒนา ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา
 • กลุ่มที่ 15 บัณฑิตลำดับที่ 2026 – 2178
  ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา
25 กันยายน 2566

(ช่วงเช้า)กลุ่มฝึกซ้อมย่อย

(ช่วงบ่าย)ฝึกซ้อมรวม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

26 กันยายน 2566 ฝึกซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ (บัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะ)
28 กันยายน 2566 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แผนผังการจราจร วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ติดต่อเรา

งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Contact Master teerapatt.ma@skru.ac.th

Bootstrap Theme Made By www.w3schools.com