พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565

28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


สารแสดงความยินดีกับบัณฑิตจากผู้บริหาร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต

อาจารย์จิรภา คงเขียว
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

ดร.นราวดี บัวชวัญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร.นกุล โสตถิพันธุ์

อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชวรานนท์
ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง
อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน
อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน

ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2565

Card image

นายเศกพล อุ่นสำราญ

นักประพันธ์เพลง และนักดนตรีแซกโซโฟน
ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

Card image

นางชนานันท์ สังข์ทอง

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหวัง
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

สำหรับบัณฑิต

การแต่งกาย

บัณฑิตชาย


บัณฑิตหญิง


บัณฑิตข้าราชการ


บัณฑิตกิตติมศักดิ์


บัณฑิตหญิงที่ตั้งครรภ์


คู่มือสำหรับบัณฑิตDownload


กำหนดการ

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้

วัน / เดือน / ปี มหาวิทยาลัย
28 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
29 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
30 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กำหนดการซ้อม

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัน / เดือน / ปี มหาวิทยาลัย
23 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มที่ 1

เวลา 07.30 - 10.00 น. รายงานตัวและปฐมนิเทศ

เวลา 10.00 - 17.00 น. ซ้อมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ 2

เวลา 09.30 - 12.00 น. รายงานตัวและปฐมนิเทศ

เวลา 13.00 - 17.00 น. ซ้อมกลุ่มย่อย

24 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มที่ 1

เวลา 08.30 - 16.30 น. ซ้อมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ 2

เวลา 08.30 - 16.30 น. ซ้อมกลุ่มย่อย

25 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มที่ 1

เวลา 07.30 - 12.00 น. ซ้อมรวม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

กลุ่มที่ 2

เวลา 12.30 - 17.00 น. ซ้อมรวม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

26 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มที่ 1

เวลา 07.30 - 13.00 น. ซ้อมใหญ่(สวมชุดครุย) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

กลุ่มที่ 2

เวลา 12.00 - 18.00 น. ซ้อมใหญ่(สวมชุดครุย) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

30 พฤศจิกายน 2565 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กลุ่มที่ 1

เวลา 10.00 น.

กลุ่มที่ 2

เวลา 14.00 น.

ติดต่อเรา

งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Contact Master teerapatt.ma@skru.ac.th

Bootstrap Theme Made By www.w3schools.com