งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University
Untitled Document

ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ข่าว


งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กรณีงานประชาสัมพันธ์จัดทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
 1. ฝ่ายข่าว งานประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมหาข้อมูลจากผู้จัดโครงการ / กิจกรรม / หนังสือเอกสารต่างๆ
 2. ฝ่ายข่าว ดำเนินการถ่ายภาพกิจกรรม
 3. ฝ่ายข่าว ดำเนินการตกแต่งภาพกิจกรรม
 4. ฝ่ายข่าว ดำเนินการสรุปเนื้อหาข่าวโครงการ / กิจกรรม เขียนข่าว โดยใช้หลักการ 5W 1H (WHO,WHAT,WHEN,WHERE,WHY,HOW)
 5. ฝ่ายข่าว ดำเนินการผลิตแบนเนอร์หรือกราฟฟิคเพื่อประกอบเนื้อหาข่าว
 6. ฝ่ายข่าว ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวที่สรุปผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น สื่อเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อสิ่งพิมพ์ภายในและสื่อสิ่งพิมพ์ภายนอก สื่อวิทยุกระจายเสียง จอประชาสัมพันธ์
กรณีงานประชาสัมพันธ์รับข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์
 1. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส่งข้อมูลโครงการ / กิจกรรม ของหน่วยงานตามช่องทางต่างๆ เช่น ไลน์ กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ อีเมลล์งานประชาสัมพันธ์(pr@skru.ac.th) สื่อโซเชียลมีเดีย
 2. ฝ่ายข่าว ดำเนินการตกแต่งภาพกิจกรรม
 3. ฝ่ายข่าว ดำเนินการสรุปเนื้อหาข่าวโครงการ / กิจกรรม เขียนข่าว โดยใช้หลักการ 5W 1H (WHO,WHAT,WHEN,WHERE,WHY,HOW)
 4. ฝ่ายข่าว ดำเนินการผลิตแบนเนอร์หรือกราฟฟิคเพื่อประกอบเนื้อหาข่าว
 5. ฝ่ายข่าว ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวที่สรุปผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น สื่อเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อสิ่งพิมพ์ภายในและสื่อสิ่งพิมพ์ภายนอก สื่อวิทยุกระจายเสียง จอประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการให้บริการสนับสนุนบริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน


งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การให้บริการอุปกรณ์โสตฯห้องเรียน
 1. สำรวจความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน/ปิดเทอมใหญ่
 2. ดูข้อมูลบันทึกข้อความการขอใช้ห้อง ตารางเรียน
 3. เปิดระบบไฟฟ้า อุปกรณ์โสตฯ เจ้าหน้าที่คอยให้บริการเมื่อมีอุปกรณ์ที่มีปัญหา
 4. ปิดระบบไฟฟ้า อุปกรณ์โสตฯ เมื่อมีการใช้งานเสร็จสิ้น
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th