งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University
Untitled Document

คำขวัญ SKRU CONNECT :

เชื่อมโลกการสื่อสาร ไร้ขีดจำกัด

ปรัชญา :

สื่อกลางข่าวสาร บริการด้วยใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส เปิดใจสู่มวลชน

วิสัยทัศน์ :

งานประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เป็นหน่วยงานหลัก ในการเผยแพร่ข่าวสาร ที่เป็นกิจกรรมในเชิงบวกทุกรูปแบบ อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th