งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

บุคลากรประจำหน่วยงาน

นายมานพ อ่อนแก้ว (นพ)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
manop.on@skru.ac.th
VoIP : 6000
นายสุพัฒน์ สุวรรณโณ (พัฒน์)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์
supat.su@skru.ac.th
VoIP : 5000
นางสาวลัดดา เอ้งเถี้ยว (แอล)
นักประชาสัมพันธ์
หน่วยประชาสัมพันธ์
ladda.en@skru.ac.th
VoIP : 2001
นางสาวปริญภรณ์ ชุมมณี (แป๋ว)
นักประชาสัมพันธ์
หน่วยประชาสัมพันธ์
parinporn.ch@skru.ac.th
VoIP : 3000
นายธีรภัทร์ มณีเกษร (ตาล)
นักประชาสัมพันธ์
หน่วยประชาสัมพันธ์
teerapatt.ma@skru.ac.th
VoIP : 4000
นางสาวอภิญญา สุธาประดิษฐ์ (แตง)
นักประชาสัมพันธ์
หน่วยประชาสัมพันธ์
apinya.su@skru.ac.th
VoIP : 3000
นางสาวอมลรดา ชูประสิทธิ์ (ส้มโอ)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หน่วยประชาสัมพันธ์
amonrada.ch@skru.ac.th
VoIP : 4000

นางสาวกัญญาพัชร เซ่งเอียง (เปิ้ล)
นักประชาสัมพันธ์
หัวหน้าหน่วยสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
kanyaphat.ke@skru.ac.th
VoIP : 1183
นายเอกมาศ สงสว่าง (นัท)
นักประชาสัมพันธ์
หน่วยสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
ekkamas.so@skru.ac.th
VoIP : 1184


งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th