งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University
Untitled Document

ประวัติหน่วยงาน :

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารเรียน 2 ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของแผนกธุรการ วิทยาลัยครูสงขลา ทำหน้าที่รับบริการติดต่อ-สอบถาม ทางโทรศัพท์ และผู้ที่มาติดต่อราชการของวิทยาลัยครูสงขลา

พ.ศ. 2525 ได้มีการย้ายหน้าที่การบริการติดต่อ-สอบถาม จากห้องธุรการ ไปอยู่ชั้น 1 เป็นแผนกประชาสัมพันธ์ และได้รวมเอาระบบเสียงตามสายของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นแหล่งให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของวิทยาลัยครูสงขลา และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรื่อยมา


พ.ศ. 2535 เปลี่ยนชื่อเป็น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏสงขลา

พ.ศ. 2545 มีการสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารเรียนรวม (อาคาร 48) แล้วเสร็จ และได้ทำการย้ายสำนักงาน ณ อาคาร 2 ทั้งหมดไปประจำ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ย้ายจากอาคารเรียน 2 ไปอยู่ที่บริเวณชั้น 1


พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Public Relations)

พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ออกประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2564 ให้แบ่งส่วนราชการเป็น งานสื่อสารองค์กร (ประกอบด้วย หน่วยประชาสัมพันธ์ หน่วยสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา) โดยย้ายสำนักงานขึ้นไปประจำยังชั้น 3 ภายใต้ชื่อ งานสื่อสารองค์กร (SKRU CONNECT) อาคารสำนักงานอธิการบดี ส่วนสำนักงานชั้น 1 ปรับเปลี่ยนเป็นห้องติดต่อ - สอบถาม และจ่ายเอกสารไปรษณียภัณฑ์ มาจนถึงปัจจุบัน

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th