งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University
แบบทดสอบ

แบบทดสอบการเข้าอบรม

โครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ อาคาร 48 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ อ.48

แบบทดสอบก่อนเข้ารับการอบรม
แบบทดสอบหลังเข้ารับการอบรม
แบบประเมินผลโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th