งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวรับสมัครเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือต่างประเทศ


ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวรับสมัครเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือต่างประเทศ


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2023-03-21_1130.pdf

link :

ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2566
โดย : กัญญาพัชร เซ่งเอียง
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th