งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ขอความร่วมมือลดขยะจากต้นทาง  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ได้ทำการสำรวจปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยพบว่ามีปริมาณสูงขึ้นในแต่ละวัน จึงขอความร่วมมือในการลดปริมาณขยะอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งช่วยกันรณรงค์การคัดแยกขยะ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายธานินทร์ อุยยะพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


Download File : data/scan25630912-095608.pdf

13 ก.ย. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th