งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

มรภ.สงขลา มอบความคุ้มครองโรค covid-19 ให้แก่อาจารย์และบุคลากร ต่อเนื่องปีที่ 2  มรภ.สงขลา มอบความคุ้มครองโรค covid-19 ให้แก่อาจารย์และบุคลากร ต่อเนื่องปีที่ 2 โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี นับตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 1 เมษายน 2565

สอบถามรายละเอียดความคุ้มครองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หมายเลขภายใน 1089

ข้อมูลจาก นายพิชดนย์ ชายมะ หน่วยประชุมและพิธีการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.อภิญญา สุธาประดิษฐ์
16 เม.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th