งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

รับสมัคร เสนอรายชื่อ เข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.สนว. และ ผอ.สนศ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ออกประกาศการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

  • 16 - 20 เม.ย. 64 รับสมัคร เสนอรายชื่อ
  • 23 เม.ย. 64 แสดงวิสัยทัศน์ ณ ห้องประชุมพลเอก เปรม ติณสูลานน์ ชั้น 7 อาคารอำนวยการ เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  • 28 เม.ย. 64 ลงคะแนนหยั่งเสียง บริเวณคูหาเลือกตั้ง ชั้นล่าง อาคาร 3 เวลา 08.30 - 12.00 น.

  ผู้สนใจยื่นใบสมัคร เสนอรายชื่อได้ที่ หน่วยธุรการและสารบรรณ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ หมายเลขภายใน 1047 ในวันเเละเวลาราชการ
15 เม.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th