งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษการขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ฯ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษการขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Application ที่ https://zoom.us/j/8310047018 หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏ วิทยากรรับเชิญได้แก่

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • นางสาวเบญจมาภรณ์ จิตตพงศ์ ตำแหน่งบุคลากร งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา22 เม.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th