งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

งดเว้นการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยออกกำลังกาย  เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป งดใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยออกกำลังกายทุกพื้นที่เพื่อเป็นการมาตรการและป้องกันนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
29 เม.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th