งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์  ธนาคารออมสิน ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ 7 วิชาเรียน ฟรี !! ผ่าน facebook page GSB SMEs Startup รายละเอียดดังโปสเตอร์ที่แนบ


Download File : data/gsb-6.jpg

30 เม.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th